collaboration

Miten EdVisto syntyi (2/3) – Digitarinat innostavat kansainväliseen yhteistyöhön

Digitarinat innostavat kansainväliseen yhteistyöhön

Lähtökohtana digitaalisen tarinankerronnan tuomisella koulumaailmaan on ollut edistää oppilaiden tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja. Näistä taidoista on Suomessa käytetty käsitteitä avaintaidot, tulevaisuuden taidot ja 2000-luvun taidot. Kansainvälisessä keskustelussa niihin on viitattu käsitteillä 21st century skills ja key competences. (Harju, 2014.) Nopeasti muuttuvassa maailmassa korostuu oppimaan oppimisen tärkeys eli oleellista on oppia oppimisessa yleisesti tarvittavia taitoja. Moni sellaisista taidoista luetaankin 2000-luvun taitoihin, kuten: kriittinen ajattelu, luovuus, perusteleminen, oppimaan oppimisen taidot sekä etiikka ja arvot. (Niemi & Multisilta, 2014.)

Finnable2020-hankkeessa kehitettiin kansainvälisen jakamisen pedagogiikan malli (Global Sharing Pedagogy), jonka avulla pyritään edistämään tulevaisuuden taitoja sekä tekemään oppimisesta mielekästä ja innostavaa. Mallissa korostetaan oppijan aktiivista roolia tiedon tuottamisessa. Tärkeää on, että oppija saadaan innostumaan ja sitä kautta myös sitoutumaan toimintaan. Tutkimuksissa todettiin, että digitaalisten tarinoiden tekeminen MoViE:lla koetaan usein motivoivana ja tehokkaana tapana oppia. Sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu kansainvälisen jakamisen pedagogiikan mallissa. (Niemi & Multisilta, 2014.)

Kansainvälisyys on usein ollut Finnablen hankkeissa mukana, muun muassa digitaalisen tarinankerronnan projektissa. Siinä MoViE-palvelua käytettiin usean eri maan kesken tehdyssä yhteistyöprojektissa. Syksyllä 2012 toteutettuun kokeiluun osallistui kouluja Suomesta, Kreikasta ja Kaliforniasta. Luokat sopivat yhteisestä videoprojektista toisessa maassa olevan koululuokan kanssa, ja molemmat luokat tekivät videotarinoita yhdessä päätetystä aiheesta. Yksi valituista aiheista liittyi oman asuinalueen paikallishistoriaan. Kreikkalaiset oppilaat tekivät näytelmiä antiikin taruista ja kuvasivat ne. Suomalainen luokka teki vastaavasti videotarinoita Nobel-palkinnon saaneen A.I. Virtasen työstä, sillä hänen kotitilansa sijaitsi lähellä koulua.

MoViE-projektissa koulut ja luokat saivat vapaasti päättää, miten he käyttävät digitaalista tarinankerrontaa opetuksessaan. Osa opettajista halusi liittää digitaalisen tarinankerronnan selkeästi osaksi opetettavaa oppiainetta tai aihealuetta, toiset taas valitsivat aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi oppilaiden vapaa-aikaan tai ajankohtaisiin ilmiöihin. Digitarinoita on tehty esimerkiksi harrastuksista, kierrätyksestä sekä koulukiusaamisesta. Myös videon tekemisen tavat ovat vaihdelleet: usein oppilaat ovat esiintyneet itse videolla, mutta osa on halunnut käyttää esimerkiksi paperinukkeja tai käsinukkeja näyttelijöinä.

 

Lähteet

Harju, V. 2014. Tulevaisuuden taidot oppimisen lähtökohtana. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lundström, A. 2014. MAOLin verkkolehti. Luettu 12.8.2015. http://www.edimensio.fi/content/avaintaidot-2000-luvulla

Niemi, H. , Harju, V. , Vivitsou, M. , Viitanen, K. , Multisilta, J. and Kuokkanen, A. (2014) Digital Storytelling for 21st Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education, 5, 657-671. Luettu 12.8.2015. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Niemi, H. & Multisilta, J . 2014. Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vahtivuori-Hänninen, S., Halinen, I., Niemi, H., Lavonen, J. & Lipponen, L. 2014. A New Finnish National Core Curriculum for Basic Education (2014) and Technology as an Integrated Tool for Learning. Teoksessa  Niemi, H. (ed.)Multisilta, J. (ed.)Lipponen, L. (ed.) & Vivitsou, M. (toim.) Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Luettu 12.8.2015. https://books.google.fi/books?id=SvebBQAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=21st+century+skills+ja+key+competences+hannele+niemi&source=bl&ots=yiVWn_vqRn&sig=MgfTUi0gnhbgZ0RTLQ96FvnH6Zo&hl=fi&sa=X&ved=0CFkQ6AEwB2oVChMIga32up2jxwIVgypyCh158gCA#v=onepage&q=21st%2520cent&f=false

 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *