Haaga-Heliassa hyödynnetään EdVistoa asiakasymmärryksen keräämiseen

EdViston pilotti pääsee pian käynnistymään kunnolla, ja osa pilottiryhmistä on jo aloittanut videoprojektinsa. Joni AlWindi ja Anne Kuokkanen EdViston tiimistä vierailivat maanantaina Haaga-Heliassa, jossa  International Sales and Marketing -koulutusohjelman opiskelijat pääsevät kevään aikana tutustumaan EdVistoon sekä videotarinankerrontaan oppimismenetelmänä. Kurssin opettajina toimivat Marika Alhonen ja Sirpa Lassila. Tarkoituksena on, että opiskelijat oppivat hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä asiakasymmärryksen keräämiseen ja analysointiin sekä, että he ymmärtävät myös, miten palvelujen kehittämistä tehdään käytännössä. Toisaalta myös EdVisto saa pilotin yhteydessä syvempää ymmärrystä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisestä ja ideoita palvelun kehittämiseen, joten opiskelijat pääsevät näkemään myös, miten tavoitteet toteutuvat vastavuoroisesti. Pilotissa mukana olevat noin 40 opiskeljaa hyödyntävät EdVisto-palvelua oman lukukausiprojektinsa dokumentoitiin ja noin 10 opiskelijaa harjoittelee palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä muita pilottiin osallistujia Haaga-Heliasta sekä muista oppilaitoksista, esimerkiksi haastattelemalla.

Käynti Haaga-Heliassa osoitti, kuinka taitavasti nuoret opiskelijat käyttävät uusia laitteita ja tietoteknisiä palveluita. EdViston tiiviin alkuesittelyn jälkeen opiskelijat omaksuivat heti muun muassa, mitä laitteita heidän kannattaa käyttää ja miten he kirjautuvat sisään alustalle. Alkuun pääseminen sujuikin hämmästyttävän nopeasti ottaen huomioon ryhmän suurehkon koon. Asiaa ei varmasti ainakaan vaikeuttanut se, että opiskelijat tuntuivat olevan aidosti motivoituneita ja sitoutuneita oppimiseen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan uusia kokemuksia muista pilottiryhmistä sekä siitä, miten EdVisto innostaa myös nuorempia oppilaita digitaaliseen tarinankerrontaan.

(Kuvassa kurssin opettaja Sirpa Lassila.)

Haaga-Helia students use EdVisto to collect customer insight

EdVisto will soon initiate its official pilots, while part of the pilot groups have already started their video projects. Last Monday, Joni AlWindi and Anne Kuokkanen from our team visited Haaga-Helia, where International Sales and Marketing students will get to know EdVisto and video storytelling as a learning method during the spring.

Teachers of the course are Marika Alhonen and Sirpa Lassila. The purpose is that students will learn how to use service design for collecting and analyzing customer insight, and that they will realize how development of services is being made in practice. On the other hand, EdVisto will also get better understanding of behaviour of users and potential customers as well as ideas for further development, so the students will get to see how the aims will be fulfilled mutually. About 40 students involved in the pilot will utilize EdVisto for documenting their semester project, and about 10 students will practice the methods of customer insight by taking advantage of other pilot users from Haaga-Helia and other schools through interviews, for instance.

Our visit to Haaga-Helia showed how talented the students are with the use of new devices and technical services. After a brief presentation about EdVisto, the students knew immediately what devices to use and how to sign up to platform. Even though the group was relatively big, getting started with the platform went amazingly well and quickly. One of the reasons for that might be that the students seemed to be genuinely motivated and engaged for learning. We are looking forward to hearing experiences from other pilot groups as well, and to see how EdVisto inspires also younger students for digital storytelling.

(In the picture: teacher of the course, Sirpa Lassila)

 

How Was EdVisto Born? (Part 1/3)

From research platform to exciting learning tool

EdVisto, previously known as MoViE*, has its origin in research projects, where the purpose has been to research how video stories are created and shared, as well as learning through mobile devices. From the start, MoViE was planned and used in research at Tampere Technical University’s campus in Pori. MoViE was developed to work as a research platform to study phenomena related to learning. In 2008-2009, the first version of MoViE’s mobile version was created. Later, the development of the platform was continued, and it has been used in Helsinki University’s CICERO Learning Network research in under various Finnable2020 and SAVI (Science Across Virtual Institutes) research projects. In 2014, an additional TUTL (from research to business) project was initiated, where the objective was to create a commercially viable version of the pedagogical platform.

Research origin and new learning ecosystem

The idea behind the planning of MoViE was born by Professor Jari Multisilta’s visit to Standford University in 2007. The visit was a part of a Tekes-funded project. Based on conversations with researchers at Standford University’s H-STAR Institute, an emerging research area was recognized, being the use of social media platforms through mobile devices and especially the utilization of videos in social media services. Standford University’s earlier developed idea of the Diver-video editing software was developed foward towards the social media direction, where the idea of MoViE was born. ((Multisilta, Mäenpää & Suominen, 2010.)

Jari Multisilta and Marko Suominen presented the starting points of MoViE in 2009 in their published article. The first camera phones had arrived to the marketplace about nine years earlier, and now a need was identified to develop a video application adapted for the smartphone. There was already plenty of research studying how pictures were taking with camera phones in normal fashion, but how video stories were created from several video clips had not been studied much. The mobile application version of MoViE was piloted in 2008 during the Pori Jazz festival, where 16 people tested the application by filming their own festival experience. (Multisilta & Suominen, 2009.) At the same time a worldwide mobile application boom was happening: Apple published its application store, AppStore, in 2008, which was followed by the other operating systems were quick to follow.

MoViE was used in the Tekes-funded Finnable2020 project in two different phases. In 2011, the first phase was composed by four work packages, which were: Boundless Classroom, Teacher’s Toolkit, Exergames in Learning, and Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE was specifically used in the Boundless Classroom work package, in a subproject about Digital storytelling. The second phase of the Finnable2020 project was started in the beginning of 2014, and its subprojects were: The Innovative School, Multifaceted Learning Materials, and Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE was also used in the SAVI research project, which was initiated in 2013. SAVI is a Finnish-American project, where the object of interest is learning in natural science subjects.

 

* EdVisto’s previous version was called MoVIE, which stands for Mobile Video Experience

 

Miten EdVisto syntyi (3/3) – Kohti uutta “designia”

Kohti uutta “designia”

MoViE:n ja EdViston kantavana ideana on ollut kehitellä mahdollisimman helppokäyttöinen ja pedagogiseen tutkimukseen pohjautuva digitaalisen tarinankerronnan alusta. On pidetty tärkeänä, että oppilailla on mahdollisuus jakaa videoita suljetussa ympäristössä oman ryhmänsä kesken. Opettaja toimii työskentelyn ohjaajana ja tarvittaessa valvoo ja tarkistaa oppilaiden palveluun lataamia videoita. Rajattoman oppimisen mahdollistavaa kansallista ja kansainvälistä koulujen välistä yhteistyötä on pyritty helpottamaan palvelun viimeaikaisilla uudistuksilla: opettajan on mahdollista tehdä Edvistossa projekteja, joihin voi kutsua muita mukaan. Vastaavasti muiden luomia vapaana olevia projekteja voi selata ja halutessaan tehdä osallistumispyynnön.

Helsingin yliopiston CICERO Learning –verkosto järjesti viime kevään aikana MoViE-työpajoja, joissa kokeiltiin videotarinoiden rakentamista ja pyydettiin osallistujilta palautetta palvelun toimivuudesta. Työpajoista saatiin tärkeää palautetta, jonka perusteella palvelusta pyrittiin tekemään entistä käyttäjäystävällisempi ja toimivampi työkalu koulujen käyttöön.

Palautteen pohjalta keväällä 2015 palvelusta suunniteltiin uusi versio, joka on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään täysin uudistunut. MoViE:n keskeiset ominaisuudet ja pääidea ovat kuitenkin säilyneet. Uutta käyttöliittymää kehitettäessä pyrittiin huomioimaan viimeaikaiset muutokset koulumaailmassa: kouluihin on hankittu tabletteja, ja pöytätietokoneita käytetään yhä vähemmän. Tästä syystä uudesta versiosta tehtiin tablettikäyttöön optimoitu. EdViston kehitystyössä pidetään tärkeänä, että palvelu pysyy ajan hermolla ja vastaa nykypäivän käyttövaatimuksiin ja –tottumuksiin. Tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen videopalvelu. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että videotarinoiden tekemisessä korostuu yhdessä tekemisen ilo ja luovuus, kun aikaa ei kulu monimutkaisen käyttöliittymän opetteluun.

 

Lähteet

Cicero Learning -verkoston nettisivut. Luettu 6.8.2015. http://www.cicero.fi/recent-news/items/movie-tyoepajat-kevaeaellae-2015.html

Miten EdVisto syntyi (2/3) – Digitarinat innostavat kansainväliseen yhteistyöhön

Digitarinat innostavat kansainväliseen yhteistyöhön

Lähtökohtana digitaalisen tarinankerronnan tuomisella koulumaailmaan on ollut edistää oppilaiden tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja. Näistä taidoista on Suomessa käytetty käsitteitä avaintaidot, tulevaisuuden taidot ja 2000-luvun taidot. Kansainvälisessä keskustelussa niihin on viitattu käsitteillä 21st century skills ja key competences. (Harju, 2014.) Nopeasti muuttuvassa maailmassa korostuu oppimaan oppimisen tärkeys eli oleellista on oppia oppimisessa yleisesti tarvittavia taitoja. Moni sellaisista taidoista luetaankin 2000-luvun taitoihin, kuten: kriittinen ajattelu, luovuus, perusteleminen, oppimaan oppimisen taidot sekä etiikka ja arvot. (Niemi & Multisilta, 2014.)

Finnable2020-hankkeessa kehitettiin kansainvälisen jakamisen pedagogiikan malli (Global Sharing Pedagogy), jonka avulla pyritään edistämään tulevaisuuden taitoja sekä tekemään oppimisesta mielekästä ja innostavaa. Mallissa korostetaan oppijan aktiivista roolia tiedon tuottamisessa. Tärkeää on, että oppija saadaan innostumaan ja sitä kautta myös sitoutumaan toimintaan. Tutkimuksissa todettiin, että digitaalisten tarinoiden tekeminen MoViE:lla koetaan usein motivoivana ja tehokkaana tapana oppia. Sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu kansainvälisen jakamisen pedagogiikan mallissa. (Niemi & Multisilta, 2014.)

Kansainvälisyys on usein ollut Finnablen hankkeissa mukana, muun muassa digitaalisen tarinankerronnan projektissa. Siinä MoViE-palvelua käytettiin usean eri maan kesken tehdyssä yhteistyöprojektissa. Syksyllä 2012 toteutettuun kokeiluun osallistui kouluja Suomesta, Kreikasta ja Kaliforniasta. Luokat sopivat yhteisestä videoprojektista toisessa maassa olevan koululuokan kanssa, ja molemmat luokat tekivät videotarinoita yhdessä päätetystä aiheesta. Yksi valituista aiheista liittyi oman asuinalueen paikallishistoriaan. Kreikkalaiset oppilaat tekivät näytelmiä antiikin taruista ja kuvasivat ne. Suomalainen luokka teki vastaavasti videotarinoita Nobel-palkinnon saaneen A.I. Virtasen työstä, sillä hänen kotitilansa sijaitsi lähellä koulua.

MoViE-projektissa koulut ja luokat saivat vapaasti päättää, miten he käyttävät digitaalista tarinankerrontaa opetuksessaan. Osa opettajista halusi liittää digitaalisen tarinankerronnan selkeästi osaksi opetettavaa oppiainetta tai aihealuetta, toiset taas valitsivat aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi oppilaiden vapaa-aikaan tai ajankohtaisiin ilmiöihin. Digitarinoita on tehty esimerkiksi harrastuksista, kierrätyksestä sekä koulukiusaamisesta. Myös videon tekemisen tavat ovat vaihdelleet: usein oppilaat ovat esiintyneet itse videolla, mutta osa on halunnut käyttää esimerkiksi paperinukkeja tai käsinukkeja näyttelijöinä.

 

Lähteet

Harju, V. 2014. Tulevaisuuden taidot oppimisen lähtökohtana. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lundström, A. 2014. MAOLin verkkolehti. Luettu 12.8.2015. http://www.edimensio.fi/content/avaintaidot-2000-luvulla

Niemi, H. , Harju, V. , Vivitsou, M. , Viitanen, K. , Multisilta, J. and Kuokkanen, A. (2014) Digital Storytelling for 21st Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education, 5, 657-671. Luettu 12.8.2015. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.59078

Niemi, H. & Multisilta, J . 2014. Kansainvälinen jakamisen pedagogiikka. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vahtivuori-Hänninen, S., Halinen, I., Niemi, H., Lavonen, J. & Lipponen, L. 2014. A New Finnish National Core Curriculum for Basic Education (2014) and Technology as an Integrated Tool for Learning. Teoksessa  Niemi, H. (ed.)Multisilta, J. (ed.)Lipponen, L. (ed.) & Vivitsou, M. (toim.) Finnish Innovations and Technologies in Schools: a Guide towards New Ecosystems of Learning. Rotterdam: Sense Publishers. Luettu 12.8.2015. https://books.google.fi/books?id=SvebBQAAQBAJ&pg=PA26&lpg=PA26&dq=21st+century+skills+ja+key+competences+hannele+niemi&source=bl&ots=yiVWn_vqRn&sig=MgfTUi0gnhbgZ0RTLQ96FvnH6Zo&hl=fi&sa=X&ved=0CFkQ6AEwB2oVChMIga32up2jxwIVgypyCh158gCA#v=onepage&q=21st%2520cent&f=false

 

Miten EdVisto syntyi (1/3) – tutkimusalustasta innostavaksi opetusvälineeksi

Tutkimusalustasta innostavaksi opetusvälineeksi

EdVisto, aiemmalta nimeltään MoViE*, on lähtöisin tutkimusprojekteista, joissa on ollut tarkoituksena tutkia videotarinoiden työstämistä ja jakamista, sekä oppimista mobiililaitteiden avulla. Alun perin MoViE suunniteltiin ja sitä käytettiin tutkimuksessa Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella. MoViE kehitettiin toimimaan tutkimusalustana oppimiseen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa. 2008-2009 luotiin MoViE:n ensimmäinen mobiililaitteilla toimiva versio. Myöhemmin alustaa on kehitetty eteenpäin, ja sitä on käytetty Helsingin yliopiston CICERO Learning –verkoston Finnable2020-hankkeen sekä SAVI (Science Across Virtual Institutes) -hankkeen useissa tutkimuksissa. Vuonna 2014 käynnistyi lisäksi TUTL-projekti, jossa tavoitteena oli kehittää MoViE:sta kaupalliseen käyttöön soveltuva pedagoginen alusta.

 

Tutkimukselliset lähtökohdat ja oppimisen uusi ekosysteemi

Idea MoViE:n suunnitteluun lähti liikkeelle professori Jari Multisillan vierailusta Stanfordin yliopistoon vuonna 2007. Vierailu oli osa Tekesin rahoittamaa hanketta. Stanfordin yliopiston H-STAR Instituutin tutkijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tunnistettiin nouseva tutkimusalue eli sosiaalisen median sovellusten käyttäminen mobiililaitteilla ja erityisesti videon hyödyntäminen sosiaalisen median palveluissa. Stanfordin yliopistossa aiemmin kehitetyn Diver –videon editointiohjelmiston ideaa lähdettiin kehittämään eteenpäin sosiaalisen median suuntaan, jolloin syntyi ajatus MoViE:sta. (Multisilta, Mäenpää & Suominen, 2010.)

Jari Multisilta ja Marko Suominen esittelevät MoViE:n lähtökohdat vuonna 2009 julkaistussa artikkelissaan. Ensimmäiset kamerapuhelimet olivat tulleet markkinoille noin yhdeksän vuotta aiemmin, ja nyt koettiin tarvetta kehittää matkapuhelimiin soveltuva videosovellus. Valokuvien ottamista kamerapuhelimilla tavallisten kameroiden tapaan oli tutkittu tuolloin paljon, mutta useammasta videoklipistä rakentuvan videotarinan tekemisestä oli sen sijaan vähemmän tutkimusta. Mobiilisovelluksella toimiva MoViE pilotoitiin vuonna 2008 Pori Jazz –festivaaleilla, jossa 16 henkilöä testasi sovellusta kuvaamalla omaa festivaalikokemustaan. (Multisilta & Suominen, 2009.) Samaan aikaan vallitsi maailmanlaajuinen mobiilisovellus-buumi: Apple julkaisi vuonna 2008 sovelluskauppansa, AppStoren, jota muut käyttöjärjestelmät seurasivat pian perässä.

MoViE:ta on käytetty Tekesin rahoittaman Finnable2020-hankkeen kahdessa eri vaiheessa. Vuonna 2011 alkanut ensimmäinen vaihe koostui neljästä osahankkeesta, joita olivat: Boundless Classroom, Teacher’s Toolkit, Exergames in Learning ja Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE:ta käytettiin Boundless Classroom eli Rajaton luokkahuone –työpaketissa, Digitaalisen tarinankerronnan projektissa. Finnable2020-hankkeen toinen vaihe alkoi vuoden 2014 alussa, ja sen osahankkeet ovat nimeltään: Innovatiivinen koulu, Monimuotoiset oppimateriaalit sekä Emergent Learning Technologies and Communities. Finnablen ohella MoViE:ta on käytetty tutkimuksessa myös SAVI-hankkeessa, joka käynnistyi vuonna 2013. SAVI on suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden yhteinen hanke, jossa kiinnostuksen kohteena on oppiminen luonnontieteellisissä aineissa.

Finnable2020-hankkeessa oli tavoitteena luoda oppimisen uusi ekosysteemi, jossa rikotaan oppimisen perinteiset rajat. Keskeinen viesti oli, että oppia voi missä tahansa, milloin tahansa ja kenen kanssa vaan. Rajojen ylittämisessä teknologian käytöllä on suuri merkitys. Tutkimusprojekteissa pyrittiin lisäksi kaventamaan formaalin ja informaalin oppimisen välistä rajaa, jolloin tärkeänä elementtinä nähdään koulun tuominen lähemmäs oppilaiden arkea. Myös tässä teknologialla on suuri rooli: matkapuhelimet, jotka ovat nykyään olennainen osa oppilaiden arkea, otetaan mukaan kouluoppimiseen. Perinteisesti kännykät on suljettu kouluajan ulkopuolelle eikä niitä ole liitetty oppimiseen, vaikka oppilaat käyttävät niitä vapaa-aikanaan varsin tottuneesti. (Niemi & Multisilta, 2014). MoViE mahdollisti sen, että kännyköillä ja muilla laitteilla voi tehdä digitaalisia tarinoita missä vaan, myös koulun ulkopuolella.

 

Edviston aiemmasta versiosta käytettiin nimeä MoViE, joka on lyhenne sanoista Mobile Video Experience.

 

Lähteet

Finnable2020-hankkeen verkkosivut. Luettu 5.8.2015. http://www.finnable.fi/

Helsinki Innovation Services:n verkkosivut. Luettu 12.8.2015. http://his.fi/fi/articles/entrepreneuer-in-residence

Jari Multisillan kotisivut. Luettu 12.8.2015. http://www.mv.helsinki.fi/home/multisil/Jari_Multisilta_Home_Page/Jaris_home_page.html

Multisilta, J. & Suominen, M. (2009) MoViE: Mobile Video Experience. In Lugmayr A., Franssila H., Sotamaa O., and Vanhala J. (eds.) Proceedings of 13th International Academic MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era, Tampere, Finland, October.

Multisilta, J., Mäenpää, M. & Suominen, J. 2010. Johdanto: Mitä on mobiili sosiaalinen media? Teoksessa J. Multisilta, M. Mäenpää & J. Suominen (toim.) Yhdessä ja liikkeellä. Mobiili sosiaalinen media. Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, julkaisu n:o 21. Aalto-yliopisto, Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja C 10, Tampereen teknillinen yliopisto. Porin yksikkö. Julkaisu 14. https://oa.doria.fi/handle/10024/62911

Niemi, H. & Multisilta, J. (toim.) 2014. Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus

SAVI-hankkeen verkkosivut. Luettu 8.8.2015. http://www.innovationsforlearning.net/home-SAVI.html#.VXV8cWOIcak