First impressions about the X Edu Accelerator Program

The Accelerator Program bringing together tech companies and pedagogical expertise has started. X Edu has selected its startups and the first event was hosted on February 15, 2016. The opening event discussed the role of the Accelerator in the startups’ development. A warm welcome was extended and introductions were made among the 11 startups selected from 100+ applications.

Ensimmäisiä mietteitä yrityskiihdyttämöohjelmasta

Teknologiayritysten ja pedagogisen osaamisen yhdistämiseen tähtäävä yrityskiihdyttämö xEdu aloitti toimintansa, ja kaikki ohjelmaan valitut startupit kokoontuivat ensimmäisen kerran 15.2.2016. Avajaistilaisuudessa keskusteltiin kevään ohjelmasta ja yrityskiihdyttämön roolista startuppien kehityksessä. xEduun valitut startupit toivotettiin tervetulleiksi ja tiimejä onniteltiin mukaan pääsystä ohjelmaan, johon tuli hakemuksia yhteensä yli 100 kappaletta.

Yrityskiihdyttämön kevään ohjelma ja tavoitteet vaikuttavat mielenkiintoislta sekä tarkkaan harkituilta. Tavoitteena on viedä suomalainen koulutusosaaminen eli “superpower of education” maailmalle. xEdu tekee yhteistyötä suurten yritysten, kuten Samsungin ja Teliasoneran, kanssa. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat muun muassa Espoon ja Helsingin kaupungit, ja tarkoituksena on testata mukana olevien koulujen kanssa startuppien tuotteita ja palveluja. xEdun fyysinen sijainti Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden kampuksella mahdollistaa toimivan yhteistyön myös kasvatustieteen tutkijoiden kanssa. Ainutlaatuinen yhteistyö koulujen, tutkijoiden, yritysten sekä xEdun eri mentoreiden kesken luo hienot odotukset EdViston kehittämiseen, verkostoitumiseen ja maailmalle levittäytymiseen.

Huumori ja tunteet tehokeinoina Haaga-Helialaisten videotarinoissa

EdVistoa testaa tällä hetkellä kaksi opiskelijaryhmää Haaga-Heliasta, sillä aiemmassa blogiartikkelissa mainitun kurssin lisäksi mukana ovat opiskelijat Matti Helelän, Kevin Goren ja Anne Korkeamäen vetämältä Creative Corporate & Marketing Communication -kurssilta. Pidimme välipalautesession kurssilla helmikuun alussa, ja saimme hienoja kommentteja ryhmältä. Koska EdViston editointityökalu oli tuolloin vielä kehitysvaiheessa, olivat opiskelijat käyttäneet videoiden muokkaamiseen iMovie:ta.

Katsoimme yhdessä opiskelijoiden taitavasti rakentamat videotarinat. Opiskelijat esittelivät videoilla aluksi omat roolinsa videotarinan rakentamisessa. Videot käsittelivät muun muassa erilaisia opiskelijoiden arkkityyppejä, kuten ylisuorittajaa ja “vapaa-matkustajaa”. Videotarinoissa oli käytetty huumoria hauskalla tavalla, ja osa oli rakennettu myös koskettavalla tavalla tunteisiin vetoaviksi. Tunnetilojen taltioinnissa toimivaksi keinoksi osoittautui hidastetun kuvan käyttö editoinnissa.

 

Humor and emotions play a key role in Haaga-Helia students’ video stories

EdVisto is being testing by two courses at Haaga-Helia. The Creative Corporate & Marketing Communication course led by Kevin Gore, Matti Helelä and Anne Korkeamäki gave important feedback about the concept of video storytelling and how they wanted to incorporate it into their studies.

Omnia’s Business Course and Wood Construction Course to Test EdVisto

From Espoo’s Omnia teachers and students from both the adult education and vocational education departments. Omnia’s IT and mobile specialist, Pete Stockley has actively followed EdVisto’s development and given excellent feedback.

unnamedFrom Omnia’s vocational education, teacher Kaisa Jussila and two of her business groups have joined a first pilot project. We got to visit one of Kaisa’s groups in the beginning of February and it was interesting to follow the groups’ projects. The course is part of the Finnish “Young Business Owner” concept, i.e. the students have their own practice businesses that they can use apply learnings from the course in real life, here with the help of EdVisto. Kaisa has been active also on a personal level to test and give feedback on EdVisto since the beginning of the year, which has been very appreciated.

Omnia’s adult education group from the wood construction course are represented with two teachers, Mona Olander and Juhani Horelli, in the lead. The project is part of a specialization on “Technical design and prototype production”. Professional designers are also part of the project and later in the spring possible collaboration partners from Estonia.

During the early spring, we’ve visited Mona’s group and assisted in the use of the video platform, which is planned to document the entire construction process. The group has given important feedback about user experience. We look forward to follow the progress.

Omnian yrityskurssilla ja puualan opinnoissa testataan EdVistoa

Espoon Omniasta pilottiin osallistuu opettajia ja opiskelijoita sekä ammattiopiston että aikuisopiston puolelta. Lisäksi Omnian IT-asioista vastaava Pete Stockley on seurannut aktiivisesti EdViston kehitystä ja antanut meille loistavaa palautetta.

unnamedOmnian ammattiopistosta mukana on opettaja Kaisa Jussila sekä kaksi hänen yritysopintoja suorittavaa opiskelijaryhmäänsä. Vierailimme toisessa Kaisan ryhmässä helmikuun alussa ja oli mielenkiintoista seurata ryhmän projekteja. Kurssilla on käytössä Nuori yrittäjyys -konsepti  eli opiskelijoilla on omat harjoitusyritykset (NY-yritys), joita he voivat käyttää aitoina tapauksina kurssiin liittyvien asioiden soveltamisessa EdViston avulla. Kaisa on osallistunut myös henkilökohtaisesti ahkerasti EdViston testaamiseen ja antanut siitä säännöllisesti palautetta koko alkuvuoden ajan.

Omnian aikuisopiston puualan koulutusryhmä osallistuu EdViston pilottiin kahden opettajan, Mona Olanderin ja Juhani Horellin, johdolla. Projekti on osa “Tekninen suunnittelu ja prototyypin valmistus” -tutkintoa. Olemme vierailleet kevään aikana Monan ryhmässä ja avustaneet alkuun pääsyssä alustan kanssa. Ryhmä on antanut meille tärkeää palautetta esimerkiksi käytettävyyteen liittyen. Puualan projektissa on lisäksi mukana ulkopuolisia suunnittelijoita, ja myöhemmin keväällä mahdollisesti myös yhteistyökumppaneita Virosta.

 

Haaga-Heliassa hyödynnetään EdVistoa asiakasymmärryksen keräämiseen

EdViston pilotti pääsee pian käynnistymään kunnolla, ja osa pilottiryhmistä on jo aloittanut videoprojektinsa. Joni AlWindi ja Anne Kuokkanen EdViston tiimistä vierailivat maanantaina Haaga-Heliassa, jossa  International Sales and Marketing -koulutusohjelman opiskelijat pääsevät kevään aikana tutustumaan EdVistoon sekä videotarinankerrontaan oppimismenetelmänä. Kurssin opettajina toimivat Marika Alhonen ja Sirpa Lassila. Tarkoituksena on, että opiskelijat oppivat hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä asiakasymmärryksen keräämiseen ja analysointiin sekä, että he ymmärtävät myös, miten palvelujen kehittämistä tehdään käytännössä. Toisaalta myös EdVisto saa pilotin yhteydessä syvempää ymmärrystä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisestä ja ideoita palvelun kehittämiseen, joten opiskelijat pääsevät näkemään myös, miten tavoitteet toteutuvat vastavuoroisesti. Pilotissa mukana olevat noin 40 opiskeljaa hyödyntävät EdVisto-palvelua oman lukukausiprojektinsa dokumentoitiin ja noin 10 opiskelijaa harjoittelee palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä muita pilottiin osallistujia Haaga-Heliasta sekä muista oppilaitoksista, esimerkiksi haastattelemalla.

Käynti Haaga-Heliassa osoitti, kuinka taitavasti nuoret opiskelijat käyttävät uusia laitteita ja tietoteknisiä palveluita. EdViston tiiviin alkuesittelyn jälkeen opiskelijat omaksuivat heti muun muassa, mitä laitteita heidän kannattaa käyttää ja miten he kirjautuvat sisään alustalle. Alkuun pääseminen sujuikin hämmästyttävän nopeasti ottaen huomioon ryhmän suurehkon koon. Asiaa ei varmasti ainakaan vaikeuttanut se, että opiskelijat tuntuivat olevan aidosti motivoituneita ja sitoutuneita oppimiseen. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan uusia kokemuksia muista pilottiryhmistä sekä siitä, miten EdVisto innostaa myös nuorempia oppilaita digitaaliseen tarinankerrontaan.

(Kuvassa kurssin opettaja Sirpa Lassila.)

Haaga-Helia students use EdVisto to collect customer insight

EdVisto will soon initiate its official pilots, while part of the pilot groups have already started their video projects. Last Monday, Joni AlWindi and Anne Kuokkanen from our team visited Haaga-Helia, where International Sales and Marketing students will get to know EdVisto and video storytelling as a learning method during the spring.

Teachers of the course are Marika Alhonen and Sirpa Lassila. The purpose is that students will learn how to use service design for collecting and analyzing customer insight, and that they will realize how development of services is being made in practice. On the other hand, EdVisto will also get better understanding of behaviour of users and potential customers as well as ideas for further development, so the students will get to see how the aims will be fulfilled mutually. About 40 students involved in the pilot will utilize EdVisto for documenting their semester project, and about 10 students will practice the methods of customer insight by taking advantage of other pilot users from Haaga-Helia and other schools through interviews, for instance.

Our visit to Haaga-Helia showed how talented the students are with the use of new devices and technical services. After a brief presentation about EdVisto, the students knew immediately what devices to use and how to sign up to platform. Even though the group was relatively big, getting started with the platform went amazingly well and quickly. One of the reasons for that might be that the students seemed to be genuinely motivated and engaged for learning. We are looking forward to hearing experiences from other pilot groups as well, and to see how EdVisto inspires also younger students for digital storytelling.

(In the picture: teacher of the course, Sirpa Lassila)

 

How Was EdVisto Born? (Part 1/3)

From research platform to exciting learning tool

EdVisto, previously known as MoViE*, has its origin in research projects, where the purpose has been to research how video stories are created and shared, as well as learning through mobile devices. From the start, MoViE was planned and used in research at Tampere Technical University’s campus in Pori. MoViE was developed to work as a research platform to study phenomena related to learning. In 2008-2009, the first version of MoViE’s mobile version was created. Later, the development of the platform was continued, and it has been used in Helsinki University’s CICERO Learning Network research in under various Finnable2020 and SAVI (Science Across Virtual Institutes) research projects. In 2014, an additional TUTL (from research to business) project was initiated, where the objective was to create a commercially viable version of the pedagogical platform.

Research origin and new learning ecosystem

The idea behind the planning of MoViE was born by Professor Jari Multisilta’s visit to Standford University in 2007. The visit was a part of a Tekes-funded project. Based on conversations with researchers at Standford University’s H-STAR Institute, an emerging research area was recognized, being the use of social media platforms through mobile devices and especially the utilization of videos in social media services. Standford University’s earlier developed idea of the Diver-video editing software was developed foward towards the social media direction, where the idea of MoViE was born. ((Multisilta, Mäenpää & Suominen, 2010.)

Jari Multisilta and Marko Suominen presented the starting points of MoViE in 2009 in their published article. The first camera phones had arrived to the marketplace about nine years earlier, and now a need was identified to develop a video application adapted for the smartphone. There was already plenty of research studying how pictures were taking with camera phones in normal fashion, but how video stories were created from several video clips had not been studied much. The mobile application version of MoViE was piloted in 2008 during the Pori Jazz festival, where 16 people tested the application by filming their own festival experience. (Multisilta & Suominen, 2009.) At the same time a worldwide mobile application boom was happening: Apple published its application store, AppStore, in 2008, which was followed by the other operating systems were quick to follow.

MoViE was used in the Tekes-funded Finnable2020 project in two different phases. In 2011, the first phase was composed by four work packages, which were: Boundless Classroom, Teacher’s Toolkit, Exergames in Learning, and Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE was specifically used in the Boundless Classroom work package, in a subproject about Digital storytelling. The second phase of the Finnable2020 project was started in the beginning of 2014, and its subprojects were: The Innovative School, Multifaceted Learning Materials, and Emergent Learning Technologies and Communities. MoViE was also used in the SAVI research project, which was initiated in 2013. SAVI is a Finnish-American project, where the object of interest is learning in natural science subjects.

 

* EdVisto’s previous version was called MoVIE, which stands for Mobile Video Experience

 

Miten EdVisto syntyi (3/3) – Kohti uutta “designia”

Kohti uutta “designia”

MoViE:n ja EdViston kantavana ideana on ollut kehitellä mahdollisimman helppokäyttöinen ja pedagogiseen tutkimukseen pohjautuva digitaalisen tarinankerronnan alusta. On pidetty tärkeänä, että oppilailla on mahdollisuus jakaa videoita suljetussa ympäristössä oman ryhmänsä kesken. Opettaja toimii työskentelyn ohjaajana ja tarvittaessa valvoo ja tarkistaa oppilaiden palveluun lataamia videoita. Rajattoman oppimisen mahdollistavaa kansallista ja kansainvälistä koulujen välistä yhteistyötä on pyritty helpottamaan palvelun viimeaikaisilla uudistuksilla: opettajan on mahdollista tehdä Edvistossa projekteja, joihin voi kutsua muita mukaan. Vastaavasti muiden luomia vapaana olevia projekteja voi selata ja halutessaan tehdä osallistumispyynnön.

Helsingin yliopiston CICERO Learning –verkosto järjesti viime kevään aikana MoViE-työpajoja, joissa kokeiltiin videotarinoiden rakentamista ja pyydettiin osallistujilta palautetta palvelun toimivuudesta. Työpajoista saatiin tärkeää palautetta, jonka perusteella palvelusta pyrittiin tekemään entistä käyttäjäystävällisempi ja toimivampi työkalu koulujen käyttöön.

Palautteen pohjalta keväällä 2015 palvelusta suunniteltiin uusi versio, joka on ulkoasultaan ja käytettävyydeltään täysin uudistunut. MoViE:n keskeiset ominaisuudet ja pääidea ovat kuitenkin säilyneet. Uutta käyttöliittymää kehitettäessä pyrittiin huomioimaan viimeaikaiset muutokset koulumaailmassa: kouluihin on hankittu tabletteja, ja pöytätietokoneita käytetään yhä vähemmän. Tästä syystä uudesta versiosta tehtiin tablettikäyttöön optimoitu. EdViston kehitystyössä pidetään tärkeänä, että palvelu pysyy ajan hermolla ja vastaa nykypäivän käyttövaatimuksiin ja –tottumuksiin. Tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen videopalvelu. Tällä tavoin pyritään varmistamaan, että videotarinoiden tekemisessä korostuu yhdessä tekemisen ilo ja luovuus, kun aikaa ei kulu monimutkaisen käyttöliittymän opetteluun.

 

Lähteet

Cicero Learning -verkoston nettisivut. Luettu 6.8.2015. http://www.cicero.fi/recent-news/items/movie-tyoepajat-kevaeaellae-2015.html